środa, 26 maja 2010
scenariusz zajęć plastycznych - malowanie plasteliną

SCENARIUSZ PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Data prowadzonych zajęć: 15 marca 2010 r.

Nazwisko i imię prowadzącego: ....

Temat: Nadchodzą Święta Wielkanocne:  „Kolorowa pisanka’ – malowanie plasteliną.

Cel ogólny: Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych.

Cele szczegółowe:
- uczeń potrafi skupić uwagę,
- uczeń podejmuje działalność twórczą,
- uczeń odpowiada na pytania nauczyciela,
- uczeń potrafi estetycznie wykonać pracę plastyczną,
- uczeń potrafi wypowiadać się w wybranych technikach plastycznych.

Metody pracy:
- podająca,
- pogadanka,
- czynnego działania.

Formy pracy:
- indywidualna jednolita,
- zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
- prezentacja multimedialna,
- kartki z bloku technicznego z konturem pisanki,
- plastelina,
- podkładki.

Rodzaje edukacji:
- plastyczna
- polonistyczna

Przebieg zajęć:

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI UCZNIÓW

UWAGI


- Nauczyciel rozpoczyna zajęcia nawiązując do zbliżających się świąt.

 

- Nauczyciel pyta dzieci jakie święta się zbliżają.

- Nauczyciel pokazuje dzieciom  na rzutniku zagadkę, która dotyczy pewnej tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi.

 

- Nauczyciel pokazuje dzieciom rozwiązanie zagadki. 

- Nauczyciel pokazuje dzieciom na rzutniku zdjęcia przedstawiające pisanki wykonane różnymi technikami. Opowiada o nich dzieciom.

- Nauczyciel zaprasza dzieci do pracy, tłumaczy im co będą robić.

 

- Nauczyciel przedstawia dzieciom etapy pracy ( w jakiej pozycji ma być kartka, jak malować plasteliną).

 

- Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki z bloku technicznego z kształtem pisanki.

- Nauczyciel pyta dzieci, czy wszystkie zrozumiały jak wykonać pracę plastyczną.

- Nauczyciel przypomina o estetycznym wykonaniu pracy.

 

- Po skończonej pracy, prosi by dzieci posprzątały swoje miejsca pracy.

 

- Nauczyciel zbiera prace dzieci i robi z nich wystawkę i omawia.


- Dzieci siedzą w ławkach i słuchają nauczyciela.

 

- Dzieci odpowiadają, że zbliżają się Święta Wielkanocne.

 

- Dzieci czytają zagadkę.

 


- Dzieci podają rozwiązanie zagadki i sprawdzają je z rozwiązaniem pokazanym przez nauczyciela.

- Dzieci oglądają zdjęcia zawarte w prezentacji.


- Dzieci słuchają nauczyciela.

 

 

- Dzieci uważnie przyglądają się czynnościom nauczyciela.

 

 

- Dzieci przygotowują się do pracy, rozkładają podkładki.

 

 


- Dzieci odpowiadają.

 

- Dzieci ozdabiają pisankę „malując plasteliną”.

 

- Dzieci sprzątają swoje ławeczki.

 

- prezentacja multimedialna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prezentacja etapów pracy.

scenariusz zajęć zintegrowanych - piękno świata

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE III

Data zajęć: 19.04.2010r.

Temat bloku: „Jaki piękny jest świat wokół nas”.

Temat dnia: „Piękno wiosennego świata w słowach, obrazach, muzyce”.

Tematy zajęć/edukacji (wpis do dziennika):

Rozwiązywanie krzyżówki matematycznej. Słuchanie czytanej przez studentkę „Baśni o Wściekłym Królu i Zawziętym Rycerzu” Małgorzaty Strzałkowskiej. Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanej baśni. Układanie i pisanie dialogu. Odgrywanie scenek dramowych z wykorzystaniem dialogu. Wypowiedzi dzieci na temat piękna otaczającego świata. „Dziwny ogród” – pisanie opowiadania. „W zaczarowanym ogrodzie” – zabawa twórcza z pedagogiki kreatywnej. Zabawa ruchowo-muzyczna – posągi. Rozwiązywanie zagadek matematycznych – prezentacja multimedialna. Praca plastyczna z wykorzystaniem techniki malowania farbami na gazie.

Cel ogólny: Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie
ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy.

Cele szczegółowe:
- uczeń potrafi dokończyć rozpoczęte zdanie;
- uczeń potrafi dokonywać obliczeń w zakresie dodawania, odejmowania
i mnożenia;
- uczeń uzupełnia krzyżówkę wynikami z działań w formie słownej;
- uczeń wypowiada się na temat piękna;
- uczeń uważnie słucha czytanych tekstów;
- uczeń udziela odpowiedzi na zadane pytania;
- uczeń wykazuje się znajomością zasad pisowni wielką literą;
- uczeń potrafi napisać dialog;
- uczeń odgrywa scenkę z wykorzystaniem dialogów;
- uczeń umie poprzez mimikę przekazywać różne uczucia w zabawie
muzyczno -  ruchowej;
- uczeń rozwiązuje zagadki matematyczne;
- uczeń potrafi opisać wskazany obraz;
- uczeń udziela się podczas redagowania opowiadania;
- uczeń wykonuje prace plastyczną na kartce z gazą za pomocą farb;
- uczeń współpracuje w grupie;
- uczeń świadomie i aktywnie słucha muzyki;
- uczeń korzysta z pakietów edukacyjnych pod kierunkiem studentek.

Metody:
podające: pogadanka
waloryzacyjne: impresyjne i ekspresyjne
praktyczne: ćwiczebna
aktywizujące: wrzuć strach do kapelusza, pajęczynka

Formy pracy:
* zbiorowa
* grupowa jednolita
* indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne: Emblematy z imionami, karteczki z rozpoczętym zdaniem, kapelusz, krzyżówka matematyczna, dwie korony, dwa berła, tarcza, miecz, płyty CD, wstążki z bibuły, ilustracje, prezentacje multimedialne, karteczki z zadaniem domowym, farby, pędzle, kartki z gazą, podkładki, włóczka,
„Już w szkole” – Podręcznik do kształcenia zintegrowanego cz. 3 – str. 62-63, „Już w szkole” – Kształcenie zintegrowane matematyki cz. 3 – str. 77-78, „Już w szkole” cz. 3 – str. 95-96.

Rodzaje edukacji:
- polonistyczna
- matematyczna
- plastyczna
- fizyczna

Bibliografia:
- M.E. Piotrowska, M.A. Szymańska „ Już w szkole ” – Podręcznik do kształcenia
zintegrowanego cz. 3, Nowa Era.
- K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil „ Już w szkole” – Kształcenie zintegrowane
matematyki cz. 3, Nowa Era.
- M.A. Piotrowska, M.A. Szymańska „ Już w szkole ” cz. 3, Nowa Era .
- Podstawa Programowa I etap edukacyjny.
- W. Okoń „Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej”, Wydawnictwo Żak.


Czynności nauczyciela


Czynności uczniów

Formy organizacyjne,
metody, rodzaj edukacji


Uwagi i spostrzeżenia


Czas

 

* Zaproszenie dzieci na dywan, powitanie ich, przedstawienie się studentek oraz rozdanie emblematów.

Studentki przypominają o zasadach zabierania głosu przez dzieci.

* Metoda aktywizująca „Wrzuć strach do kapelusza” – rozdanie dzieciom karteczek z rozpoczętym zdaniem: „Dziś czuję się…….,  ponieważ……”

Krótkie podsumowanie.


* Zaproszenie dzieci do ławek, rozdanie krzyżówki matematycznej, której rozwiązanie jest tematem zajęć – „Piękno świata”. Rozwieszenie dużej krzyżówki na tablicy. Poproszenie o wklejenie krzyżówki do zeszytu.
Krótkie wprowadzenie w tematykę zajęć.

* Zaproszenie dzieci na dywan. Rozmowa na temat piękna:

- Jak myślicie, co to jest piękno świata?

-  Z czym Wam się kojarzy piękno świata?

- Co jest dla Was piękne?


* Wzorowe czytanie – „Baśni o Wściekłym Królu i Zawziętym Rycerzu”.

Rozmowa na temat treści baśni:

- Czym zajmował się Wściekły Król  i jakim był władcą?

- Z kim i w jakim celu spotkał się na polanie?

- Kiedy wrogowie przerwali walkę i co odczuwali, obserwując przyrodę?
- Dlaczego do tej pory nie zauważyli piękna otaczającego świata?

- Jak myślicie dlaczego wyrazy Wściekły Król i Zawzięty Rycerz piszemy wielką literą?

 

- Studentka tłumaczy zasady pisowni wielką literą.

 

 

* Zaproszenie do stolików. Przypomnienie zasad pisania dialogu. Polecenie napisania w parach dialogu króla z rycerzem, którzy podziwiają piękno świata i wiosennej przyrody.

 

* Propozycja odegrania w klasie scenki z wykorzystaniem napisanych dialogów.

 

* Zaproszenie na dywan – zabawa ruchowo - muzyczna. Rozdanie wstążek z bibuły, wytłumaczenie zabawy.
Studentka chodzi między tańczącymi dziećmi. Ten, kogo dotknie zamienia się w posąg przedstawiający różne miny.

 

* Prezentacja multimedialna – zagadki matematyczne:

1)      Ile widzisz trójkątów na poniższym obrazku?

2)      Wybierz najkrótszą drogę?

3)      Jakie zwierzątka mają przyjaciele ze Stumilowego Lasu?

4)      W której beczułce jest miód?

 

PRZERWA ŚNIADANIOWA

 

* Zaproszenie dzieci na dywan – zabawa twórcza „W zaczarowanym ogrodzie”. Wzorowe odczytanie opowiadania przy muzyce.

Krótka rozmowa na temat odczuć dzieci podczas czytania tekstu:

- Co czuliście, wyobrażaliście sobie słuchając muzyki i opowiadania?

 

* Zaproszenie dzieci do ławek. Rozmowa na temat piękna w malarstwie – prezentacja obrazu pt. „Dziwny ogród” Józefa Mehoffera.
- Co przedstawia ten obraz?

- Jakie przeważają kolory?

- Jaki nastrój wyraża obraz?

 

* Wspólne redagowanie opowiadania pt. „Co wydarzyło się w zaczarowanym ogrodzie” w oparciu o obraz „Dziwny ogród”. Zapis opowiadania na tablicy przez studentkę.
Przypomnienie zasad pisania opowiadania.

 

* Zadanie domowe (tłumaczenie).

 

*Omówienie nowej techniki plastycznej – malowanie farbami na gazie.

 

 

PRZERWA

 

* Praca plastyczna z wykorzystaniem techniki malowania farbami na gazie, pt. „Wymarzony, wiosenny ogród”.

 

 

 

Utworzenie wystawki prac połączonej z ich omówieniem.

 

* Zaproszenie dzieci na dywan. Podsumowanie zajęć – metoda aktywizująca „pajęczynka”.

Wytłumaczenie zasad metody.

Poproszenie Pani wychowawczyni o przecięcie pajęczynki na znak zakończenia zajęć.

Rozdanie upominków dzieciom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Dzieci siadają na dywanie, słuchają uważnie studentek, a następnie przypinają emblematy.* Losowanie karteczek i dokańczanie zdań.


* Samodzielne rozwiązywanie krzyżówki – chętne dzieci wpisują odpowiedzi na dużą krzyżówkę. Wklejenie krzyżówki do zeszytu.

 

 


* Odpowiadanie na pytania.

 

 

 

 

 

* Uważne słuchanie czytanego tekstu.


Przypuszczalne odpowiedzi dzieci:

- Wściekły Król zajmował się walką i panowaniem w kraju. Był groźnym władcą.

- Spotkał się z Zawziętym Rycerzem, aby stoczyć z nim walkę.

- Przerwali walkę, gdy przestał padać deszcz, wyjrzało słońce, a na niebie pojawiła się tęcza. Byli zdumieni, zaskoczeni, zachwyceni.

- Wrogowie nie zauważali piękna świata, ponieważ ich jedynym celem i sensem życia była walka.

-Wyrazy te piszemy wielką literą, gdyż są to nazwy własne (w przypadku braku odpowiedzi studentka tłumaczy).

 

* Pisanie w parach dialogu króla z rycerzem.

 

 

 

* Odegranie scenek z wykorzystaniem dialogów napisanych w parach.

 

* Dzieci tańczą przy dźwiękach muzyki, po dotknięciu studentki zamieniają się w posągi przedstawiające różne miny. Na sygnał studentki wszystkie posągi „ożywają” i tańczą.

 

 

* Rozwiązywanie zadań zamieszczonych w prezentacji, wklejanie ich do zeszytu.

 

 

 

 

 

PRZERWA ŚNIADANIOWA

 

* Dzieci siedzą lub leżą na dywanie z zamkniętymi oczami.

 

 

Chętne dzieci wypowiadają się.

 

 

* Rozmowa o pięknie w malarstwie.

Odpowiedzi dzieci.

 

 

 

 

* Układanie i zapisywanie przez dzieci opowiadania do zeszytu.

 

 

 

 

 

 

*Przygotowanie farb i podkładek.

 

 

 

PRZERWA

 

* Malowanie farbami na gazie wymarzonego, wiosennego ogrodu.

 

 


Porządkowanie miejsca pracy. Krótkie wypowiedzi dzieci na temat prac i nowo poznanej techniki.

 

* Dzieci rzucają do siebie po przekątnej kłębkiem włóczki mówiąc „Zajęcia podobały mi się / nie podobały mi się, bo….”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma- zbiorowa

 

 

Forma – indywidualna jednolita.
Metoda aktywizująca.

 

 

Forma indywidualna jednolita.
Metoda: ćwiczebna.
Edukacja matematyczna i polonistyczna.

 


Forma zbiorowa.
Metoda: pogadanka.

Edukacja polonistyczna.

 

 

 

Forma zbiorowa.
Metoda: pogadanka.
Edukacja polonistyczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma grupowa jednolita.
Metoda: ćwiczebna, ekspresyjna.
Edukacja polonistyczna

Forma zbiorowa.
Metoda: ekspresyjna.
Edukacja fizyczna, muzyczna.

Forma zbiorowa, indywidualna jednolita.
Metoda: ćwiczebna.

Edukacja matematyczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------

 

Forma zbiorowa.
Metoda: impresyjna, ekspresyjna, pogadanka.
Edukacja polonistyczna, muzyczna.

 

 

Forma zbiorowa.
Metoda: pogadanka. Edukacja plastyczna, polonistyczna.

 

 

 


Forma zbiorowa.
Metoda: ćwiczebna.

Edukacja polonistyczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------

 

Forma indywidualna jednolita.
Metoda: ekspresyjna, ćwiczebna, pogadanka. Edukacja plastyczna.

 

Forma zbiorowa. Metoda: aktywizująca, pogadanka.

 

Emblematy z imionami
Karteczki z rozpoczętym zdaniem.

 

 

Krzyżówka

Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekwizyty

 

 

Wstążki z bibuły

 

 

 

 

 

Prezentacja multimedialna

 

 

 

 

 

 

---------------------

 

Załącznik nr 3

 

 

 

 

 

Prezentacja multimedialna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------

 

Kartki z gazą

 

 

 

 

 

 

 

Kłębek wełny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 min

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

5 min

 

 

 

 

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-25 min

 

 

 

 

 


5 min

 

 

 

 

 

25 min

 

 

 

 

 

 

------

 

5 min

 

 

 

 

 

5 min

 

 

 

 

 

25 - 30 min

 

 

 

 

 

 

 

5 min

 

 

 

------

 

35 min

 

 

 

 

 

 

 

10 min

scenariusz zajęć zintegrowanych - zawody

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II

Data zajęć: 24.05.2010r.

Temat bloku: „W krainie marzeń, fantazji i zabaw”.

Temat dnia: „Kim będę, gdy dorosnę?”.

Tematy zajęć/edukacji (wpis do dziennika):

Rozwiązywanie prostych działań matematycznych. Rozmowa na temat zawodów. Słuchanie wiersza J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”. Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanego wiersza. Dopasowywanie opisów i przedmiotów do obrazków przedstawiających różne zawody. Wprowadzenie pisowni „rz” w zakończeniach zawodów rodzaju męskiego.
Uzupełnianie i układanie zdań z rozsypanek wyrazowych i zapisywanie ich w zeszycie. Opowieść ruchowa pt. „Leśna przygoda”. Rozwiązywanie zagadek matematycznych – prezentacja multimedialna. Odgadywanie zagadek o zawodach. Kalambury – zabawa ruchowa. Praca plastyczna pt. „Jestem projektantem, ozdabiam moją ramkę” z wykorzystaniem techniki ozdabiania ramek z szarych kopert naklejkami, szablonami i papierem kolorowym.

Cel ogólny: Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie
ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy.

 

Cele szczegółowe:
- uczeń uważnie słucha nagrania z płyty CD;
- uczeń potrafi dokonywać obliczeń w zakresie dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia;
- uczeń aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat zawodów;
- uczeń uważnie słucha czytanych tekstów;
- uczeń udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące wiersza;
- uczeń opowiada o swoich marzeniach i planach związanych z przyszłą pracą
zawodową;
- uczeń wie, na czym polega praca w wybranych zawodach;
- uczeń dobiera odpowiednie opisy i przedmioty do ilustracji;
- uczeń aktywnie uczestniczy w wywiadzie z Panią nauczycielką;
- uczeń uzupełnia i układa poprawne zdania z rozsypanek wyrazowych i wpisuje je do
zeszytu;
- uczeń rozwiązuje zagadki matematyczne;
- uczeń doskonali mięśnie narządów mowy dzięki ćwiczeniom ortofonicznym;
- uczeń poznaje pracę gajowego;
- uczeń udziela odpowiedzi na zagadki dotyczące zawodów;
- uczeń wie, że niektóre nazwy zawodów w rodzaju męskim w zakończeniach mają ”rz”;
- uczeń wykonuje ruchy zgodnie z treścią opowieści ruchowej;
- uczeń przedstawia gestem zawody;
- uczeń wykonuje prace plastyczną techniką ozdabiania ramki z szarej koperty
naklejkami, szablonami kwiatów i motyli, papierem kolorowym;
- uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach;
- uczeń dba o prawidłową postawę;
- uczeń wykonuje polecenia studentek.

Metody:
podające: pogadanka
waloryzacyjne: impresyjne i ekspresyjne
praktyczne: ćwiczebna, pokaz
aktywizujące: opowieść ruchowa


Formy pracy:
* zbiorowa
* indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne: emblematy, walizka, pudełka, płyta CD, treści zadań, działania matematyczne- temat dnia, wiersz pt. „Wszyscy dla wszystkich” J. Tuwima, ilustracje, rekwizyty, opisy zawodów, prezentacja multimedialna – notatka, prezentacja multimedialna – zadania matematyczne, opowieść ruchowa pt. „Leśna przygoda”, zagadki o zawodach, hasła do kalambur, szare koperty, naklejki, szablony kwiatów i motyli, papier kolorowy, klej, nożyczki.


Rodzaje edukacji:
- polonistyczna
- matematyczna
- plastyczna
- fizyczna

 

Bibliografia:
-
J. Tuwim „Wiersze dla dzieci”, Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
- Podstawa Programowa I etap edukacyjny.
- W. Okoń „Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej”, Wydawnictwo Żak.
- M. Jąder " Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi", Impuls 2009.


Czynności nauczyciela


Czynności uczniów

Formy organizacyjne,
metody, rodzaj edukacji


Uwagi i spostrzeżenia


Czas

 

* Zaproszenie dzieci na dywan, powitanie ich, przedstawienie się studentek oraz rozdanie emblematów.

Przypomnienie o zasadach panujących na zajęciach.

 

*Poproszenie ucznia, by sprawdziło kto jest za drzwiami.

*Prośba skierowana do dziecka, by przyniosło walizkę na środek dywanu.

*Wprowadzenie motywu Misia Konstantego.
Włączenie płyty z wiadomością dla dzieci od Misia.

 


*Otworzenie pudełka nr 1. Przeczytanie treści zadania, zaproszenie dzieci do ławek.

 

 

 

Zaproszenie na dywan.


*Wprowadzenie w tematykę zajęć - rozmowa o zawodach:
- jakie zawody znacie?
- jakie zawody wykonują
wasi rodzice, rodzeństwo?
- jakie zawody są najbardziej
niebezpieczne?

*Otworzenie pudełka nr 2. Przeczytanie treści zadania.
Odczytanie wiersza J. Tuwima pt. „Wszyscy dla wszystkich”.
Rozmowa na temat treści wiersza:
- o czym był ten wiersz?
- jakie zawody występują w wierszu?
- czym zajmują się ludzie pracujący w danym zawodzie?
- kim chcielibyście zostać w przyszłości?

*Otworzenie pudełka nr 3. Odczytanie treści zadania.
Odczytywanie opisów zawodów. Nadzorowanie pracy dzieci.

 

*Wywiad z nauczycielem.

 

 


PRZERWA


*Otworzenie pudełka nr 4. Przeczytanie treści zadania.

 


* Wyświetlenie zdań na rzutniku do uzupełnienia i zapisania.

* Wprowadzenie pisowni „rz” w zakończeniach zawodów rodzaju męskiego.

* Opowieść ruchowa – czytanie opowiadania przez studentkę.

 

 

*Otworzenie pudełka nr 5.
Przeczytanie treści zadania.
Prezentacja multimedialna- zagadki matematyczne:
- kominiarz - drabina
- strażak - droga
- stonoga
- kucharz - kolorowanka
- sprzedawca - balony

 

 

 

 

 

PRZERWA


Zaproszenie na dywan.

*Zadawanie zagadek dotyczących zawodów.
*Propozycja zabawy – kalambury. Tłumaczenie zasad zabawy.

 

 

 


*Otworzenie pudełka nr 6.
Przeczytanie treści zadania – praca plastyczna pt. „Jestem projektantem, ozdabiam moją ramkę” – ozdabianie ramek z szarych kopert naklejkami, szablonami i elementami z papieru kolorowego.
Demonstracja zastosowania ramki.
Omówienie prac.

*Podsumowanie dnia.
Odebranie telefonu od Misia Konstantego.

Podziękowanie za pracę, rozdanie słodkich nagród.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dzieci siadają na dywanie, słuchają uważnie studentek, a następnie przypinają emblematy.

 

 


*Jedno dziecko sprawdza, kto pukał do klasy.

*Wnoszenie przez ucznia walizki do klasy.

 

*Słuchanie wiadomości od Misia Konstantego.

 

 


*Rozwiązywanie działań matematycznych i ułożenie wyników w kolejności rosnącej, odwrócenie kartek i odczytanie hasła – temat dnia.

 


Przejście na dywan.


*Odpowiedzi na pytania.

 

 

 

 

*Przypuszczalne odpowiedzi dzieci:
- o zawodach, o pracy,
- murarz, krawiec, piekarz, szewc.
- murarz – budowanie domów, krawiec – szycie ubrań, piekarz – pieczenie pieczywa, szewc – szycie butów.

 

 

*Dopasowywanie do ilustracji przedstawiających osoby wykonujące różne zawody, opisów ich czynności, a także charakterystycznych przedmiotów.


*Zadawanie pytań przez dzieci.
 

PRZERWA


* Przyniesienie pudełka przez chętne dziecko.*Uzupełnianie luk i układanie poprawnych zdań z rozsypanek wyrazowych i przepisanie ich do zeszytu.


* Wykonywanie przez dzieci ruchów zawartych w opowiadaniu.


 

*Wykonywanie zadań matematycznych:
-przechodzenie po szczeblach drabiny i wykonywanie działań matematycznych,
-obliczenie najkrótszej drogi,
- wykonanie obliczeń, wpisanie liter w odpowiednie miejsca i  odczytanie hasła,
- wykonanie obliczeń i pokolorowanie obrazka zgodnie z instrukcją,

- *wykonanie obliczeń łącząc balony z odpowiednimi wynikami.

*(dodatkowe zad. gdyby został czas).

 

PRZERWA

 

Przejście na dywan.

*Udzielanie odpowiedzi na zadawane zagadki.*Pokazywanie gestem przez chętne dzieci zawodów.
Pozostałe dzieci odgadują.


*Ozdabianie ramek z szarych kopert naklejkami, szablonami i elementami z papieru kolorowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma: zbiorowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma: indywidualna jednolita.
Metoda: ćwiczebna. Edukacja: matematyczna, polonistyczna


Forma zbiorowa.
Metoda pogadanka.
Edukacja polonistyczna

 

 

 

 


Forma zbiorowa.
Metoda ćwiczebna.
Edukacja polonistyczna


 

 

 

Forma: zbiorowa.
Metoda: ćwiczebna.
Edukacja: polonistyczna

 

Forma: zbiorowa.
Metoda: pogadanka.
Edukacja polonistyczna.

 

 

-----------------

 

 Forma: indywidualna.
Metoda: ćwiczebna.
Edukacja polonistyczna.

 

Forma: zbiorowa.
Metoda: aktywizująca.
Edukacja: fizyczna, polonistyczna.

 

Forma: zbiorowa, indywidualna jednolita.
Metoda: ćwiczebna.

Edukacja:  matematyczna.

 

 

 

 

 

 

 

-----------------
Forma: zbiorowa.
Metoda: pogadanka.
Edukacja: polonistyczna

Forma zbiorowa, indywidualna.

Metoda
impresyjna i ekspresyjna.
Edukacja polonistyczna fizyczna.

Forma: indywidualna
Metoda: ekspresyjna, ćwiczebna, pogadanka. Edukacja: plastyczna.

 

Emblematy z imionami.

 

 

 

Pukanie do drzwi.
Za drzwiami nikogo nie ma, jest tylko walizka z kopertą zaadresowaną do klasy 2.
W walizce znajdują się pudełka z zadaniami do wykonania przez dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

 


Ilustracje, opisy czynności, przedmioty.

 

 

 

 

 

 

----------------

 

 

 

 

Prezentacja multimedialna.
Załącznik nr 2Płyta CD z muzyką.
Załącznik nr 3


 

Prezentacja multimedialna
Karty pracy dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------
Zagadki

 


Hasła – zawody

 

 

 

 

 

 

  10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

5 min

 

 

 

 

5 min

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

5 min 

 

----

 


10

min

 

 

 

 

5 min

 

 

30 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---- 

5 min

 

10 min

 

 

 

 

 

25 min

 

 

 

 

 

5 min

poniedziałek, 24 maja 2010

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

 

Nazwisko i imię prowadzącego:

 

Data: 22.03.2010r.

 

Grupa wiekowa: 6 – latki

Temat kompleksowy: Święta Wielkanocne tuż tuż.

 

Temat zajęć: Wielkanocne kurczątko – wypełnianie konturów techniką pieczątkowania.

 

Cel główny: Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych.

 

Cele operacyjne:

 

5.4.      Uczestniczy w zabawie ruchowej

9.1.      Przejawia w miarę swoich możliwości zainteresowanie tradycją

9.2.      Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych

10.1.    Ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy

3.2.      Mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji

3.3.      Uważnie słucha

Metody:

 • Asymilacji wiedzy – pogadanka, objaśnienie
 • Eksponujące – pokaz
 • Praktyczne – realizacji zadań wytwórczych

Formy pracy:

Z całą grupą, indywidualnie

Środki dydaktyczne:

Wiersz, emblematy, trójkąt, tamburyno, farby, patyczki z wacikiem, kontur kurczątka, obrazki piskląt

 

 

 

 

 

 

Przebieg zajęć:

 

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI DZIECI

SPOSTRZEŻENIA I UWAGI

1)Nauczyciel wita wszystkie dzieci i prosi, aby usiadły na dywanie.

1) Dzieci witają się z nauczycielem i siadają na dywanie przed tablicą.

 

 

2) Nauczyciel wprowadza dzieci w temat zajęć odczytując wiersz.

2) Dzieci uważnie słuchają.

„Piosenka wielkanocna”

3) Nauczyciel zadaje pytania:

 • Czy wiecie, jakie zbliżają się Święta?

 

 • W jaki sposób przygotowujemy się do Świąt?

 

 

 • Co wkładamy do koszyka wielkanocnego?

 

3) Dzieci chętnie odpowiadają:

 • Tak, zbliżają się Święta Wielkanocne.

 

 • Malujemy jajka, ubieramy koszyk, pieczemy baranka, sprzątamy, chodzimy do Kościoła.

 

 • Jajka, baranka, zajączka, sól, jajka czekoladowe, chleb, wędlinę, pisanki, słodycze.

 

4) Nauczyciel tłumaczy, na czym będzie polegała zabawa ruchowa, rozdaje emblematy i zaprasza dzieci do zabawy.

 

 • 1) Nauczyciel uderza w trójkąt.

 

 • 2) Nauczyciel uderza w tamburyno.

 

 • 3) Nauczyciel powtarza czynności 1 i 2 cztery razy.

 

4) Dzieci słuchają nauczyciela, zakładają emblematy.

 

 

 

 • Dzieci (poszczególne zwierzątka) biegają po sali.

 

 • Każde dziecko odnajduje swoją grupę.

 

 • Dzieci wesoło bawią się.

Emblematy: kurczątko, baranek, zając, kura

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel sprawdza czy dzieci prawidłowo dobrały się w grupy.

5) Nauczyciel prosi, aby dzieci znów usiadły przed tablicą.

 

5) Dzieci siadają przed tablicą.

 

6) Nauczyciel tłumaczy, na czym będzie polegało wykonanie pracy plastycznej, demonstruje sposób, w jaki powinny wypieczątkować kurczaczka i pokazuje obrazki piskląt.

7) Nauczyciel prosi, aby dzieci usiadły przy stolikach i wykonały zadaną im pracę.

 

6) Dzieci słuchają uważnie nauczyciela, przyglądają się jego czynnością i oglądają obrazki piskląt.

 

 

 

7) Dzieci siadają przy stolikach i z radością wykonują pracę plastyczną.

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel cały czas czuwa nad przebiegiem zajęć.

 

 

8) Nauczyciel prosi, aby dzieci usiadły z gotowymi pracami w kole.

 

8) Dzieci siadają na dywanie w kole.

 

9) Nauczyciel dokonuje oceny prac. Dziękuje dzieciom za udział w zajęciach, sprząta miejsce pracy i organizuje wystawkę.

 

9) Dzieci pomagają sprzątać.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

„PIOSENKA WIELKANOCNA”

 

IDĄ ŚWIĘTA, WIELKANOCNE IDĄ ŚWIĘTA.

O TYCH ŚWIĘTACH KAŻDY ZAJĄC PAMIĘTA.

DO KOSZYCZKA ZAPAKUJE SŁODYCZE

I NA ŚWIĘTA CI PRZYNIESIE MOC ŻYCZEŃ.

IDĄ ŚWIĘTA, WIELKANOCNE IDĄ ŚWIĘTA.

O TYCH ŚWIĘTACH I KURCZĄTKO PAMIĘTA.

W ŻÓŁTE PIÓRKA SIĘ UBIERZE, WESOŁE

WŚRÓD PISANEK BĘDZIE BIEGAĆ PO STOLE.

IDĄ ŚWIĘTA, WIELKANOCNE IDĄ ŚWIĘTA.

O TYCH ŚWIĘTACH NASZ BARANEK PAMIĘTA.

MA NA SZYI MAŁY DZWONEK DŹWIĘCZĄCY,

BĘDZIE DZWONIŁ, BĘDZIE SKAKAŁ PO ŁĄCE.

IDĄ ŚWĘTA, WIELKANOCNE IDĄ ŚWIĘTA.

O TYCH ŚWIĘTACH KAŻDE DZIECKO PAMIĘTA.

POMALUJE JAJKA W KWIATKI GWIAZDKI,

ZROBI NA PISANKACH ŚLICZNE OBRAZKI.